Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 26k
12. ledna 2016
O-000002/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000002/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht, za skupinu PPE

 Předmět: Financování, rozpočtové postupy a řízení uprchlického nástroje pro Turecko

Dne 24. listopadu 2015 zavedla Komise uprchlický nástroj pro Turecko, což je koordinační mechanismus, který má Turecko podpořit při zvládání přílivu uprchlíků a jeho důsledků jak pro uprchlíky, tak i pro Turecko coby hostitelskou zemi. Komise navrhla, aby byla na tento nástroj vyčleněna částka ve výši 3 miliardy EUR, přičemž 500 milionů EUR má být poskytnuto z rozpočtu EU a 2,5 miliardy EUR ze spojených příspěvků členských států na základě jejich HND. Komise stanovila, aby členské státy do 21. prosince 2015 oznámily lhůty pro odvod svých příspěvků, včetně plánovaného harmonogramu plateb na roky 2016 a 2017.

Jak hodlá Komise toto rozhodnutí posílit, pokud jde o příspěvky členských států?

Jakými částkami se jednotlivé členské státy zavázaly k dnešnímu datu přispět na uprchlický nástroj?

Může Komise potvrdit, že z rozpočtu EU bude na tyto účely uvolněno 500 milionů EUR?

Jak Komise zajistí, aby se tento nový nástroj neodrazil negativně na tempu plnění a finančním plánování stávajících a přispívajících vnějších nástrojů EU?

Kam budou odpovídající výdaje zapsány do rozpočtu EU? Bude tato částka určena na posílení stávajících programů Unie nebo budou přijata nová opatření? Budou-li přijata nová opatření, jaký budou mít příslušné výdaje právní základ?

Jak Komise zajistí, aby byla pomoc účinně použita na řešení potřeb uprchlíků?

Jak Komise zajistí, aby byly tyto prostředky uvolňovány co nejflexibilněji a nejrychleji?

Hodlá Komise provést hloubkový přezkum a reformu vnějších nástrojů EU (eventuálně během přezkumu/revize VFR), aby se zefektivnilo čerpání rozpočtu EU a aby financování bylo koherentnější, účinnější a pohotověji dostupné?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění