Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000004/2016

Předložené texty :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 29k
14. ledna 2016
O-000004/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000004/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Předmět: Autonomní řízení
 Odpověď na plenárním zasedání 

Automobilové odvětví v současnosti prochází rychlým rozvojem. Ačkoli v posledních deseti letech byly postupně zaváděny a optimalizovány pokročilé systémy asistence řízení, následující krok, částečně autonomní řízení, stojí teprve na počátku. V roce 2016 budou uvedeny na trh první modely automobilů s rysy částečně autonomního řízení, jako je plně samostatné parkování, systémy na zabránění srážkám a asistence v dopravní zácpě. Automobiloví výrobci a systémoví inženýři v současnosti vyvíjejí první generaci plně autonomních vozidel s obecným cílem zavést tato vozidla do provozu po roce 2030. S ohledem na uvedený rychlý rozvoj potřebuje odvětví dopravy EU naléhavě přizpůsobit se této nové skutečnosti. Abychom neztratili krok s tržními trendy a zůstali konkurenceschopnými vůči ostatním regionům světa, bude muset Komise rychle reagovat na právní, procedurální, bezpečnostní a s infrastrukturou spojené výzvy, jež s sebou autonomní řízení přináší. Komise se musí zabývat následujícími základními otázkami:

– Vzhledem k tomu, že technologie postupně převezme základní odpovědnosti, jako je řízení vozidla, zkoumala Komise, jak by měly být změněny současné právní předpisy o odpovědnosti? Konkrétněji, jak by měla být pozměněna Vídeňská úmluva o silničním provozu z roku 1968?

– Vzhledem k tomu, že pro zajištění plynulého provozu bez překážek bude zásadní vzájemné propojení mezi autonomními vozidly a mezi vozidly a infrastrukturou, jak hodlá komise přistupovat k otázkám ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti?

– S ohledem na specifické požadavky autonomně řízených vozidel na infrastrukturu, zvážila Komise míru, v níž mohou být autonomně řízená vozidla začleněna do současné dopravní infrastruktury členských států a zvážila, kde bude vhodné přistoupit k dalším strategickým investicím?

– Vzhledem k tomu, že autonomně řízená vozidla vyžadují odlišné zkušební a inspekční postupy, zamýšlí Komise upravit stávající právní předpisy pro typové schvalování vozidel, jako jsou předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE)?

– Vzhledem k řadě zásadní otázek vznesených výše, zahájila již Komise práci na návrhu strategie pro autonomní řízení v EU? Souhlasí Komise s tím, že s ohledem na rostoucí význam autonomního řízení je zásadně důležité včasné zveřejnění zelené knihy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění