Парламентарни въпроси
PDF 200kWORD 27k
25 януари 2016 г.
O-000009/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000009/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Относно: Износ на живи животни извън ЕС

Всяка година над три милиона живи животни се изнасят от Съюза към трети държави. Тази търговия причинява на животните страдания, свързани с транспорта на дълги разстояния, както и с условията за угояване и клане в държавите на местоназначение.

В проучване на няколко сдружения от октомври 2015 г. бяха изложени недопустими практики, свързани с условията на клане в някои държави на местоназначение, които са в нарушение на препоръките на Световната организация за здравеопазване на животните. Това представлява също сериозно нарушение на член 13 от ДФЕС и на решението на Съда на ЕС от юни 2015 г. по делото Zuchtvieh относно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета. Освен това е практически невъзможно правилно да се извършва контрол върху прилагането на законодателството по време на разтоварването и на транспорта.

1. Може ли Комисията да ни посочи дали възнамерява да забрани износа на животни в държави, които не гарантират спазването на препоръките на Световната организация за здравеопазване на животните и на законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, каквато е и практиката например в Австралия?

2. Какви действия може да предприеме Комисията, за да се гарантира проактивно съдействие на държавите-вносителки по отношение на угояването и клането на животните ?

Език, на който е внесен въпросът: FR
Правна информация