Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 193kWORD 26k
25. januar 2016
O-000009/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000009/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Om: Eksport af levende dyr fra EU til tredjelande

Hvert år transporteres mere end 3 mio. levende dyr fra EU til tredjelande. Denne handel påfører dyrene lidelser som følge af transporter over lange afstande og opfednings- og slagteforholdene i modtagerlandene.

En undersøgelse af flere sammenslutninger fra oktober 2015 rapporterede om uacceptabel praksis i forbindelse med slagteforhold i visse modtagerlande, der er i strid med anbefalingerne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Dette udgør også en alvorlig tilsidesættelse af artikel 13 i TEUF og EU-Domstolens dom fra juni 2015 i Zuchtvieh-sagen vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 1/2005. Desuden er det i realiteten umuligt at kontrollere overholdelsen af lovgivningen under lastning og transport.

1. Kan Kommissionen oplyse, om den agter at forbyde eksport af dyr til lande, der ikke sikrer overholdelse af OIE’s anbefalinger og EU’s lovgivning om dyrevelfærd i stil med den praksis, der allerede anvendes af f.eks. Australien?

2. Hvilke foranstaltninger kan Kommissionen træffe for at sikre en proaktiv bistand til importlande i forbindelse med opfedning og slagtning?

Forespørgslens originalsprog: FR
Juridisk meddelelse