Parlamendi esitatud küsimused
PDF 96kWORD 26k
25. jaanuar 2016
O-000009/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000009/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Teema: Elusloomade eksport väljapoole ELi

Igal aastal eksporditakse liidust kolmandatesse riikidesse üle kolme miljoni eluslooma. Selline kaubandus põhjustab loomadele kannatusi seoses pikamaavedude ning sihtriikides valitsevate nuumamis- ja tapmistingimustega.

Mitme ühingu 2015. aasta oktoobri uuringust selgus, et teatavates sihtriikides on kasutusel vastuvõetamatud tapmismeetodid, mis on vastuolus Maailma Loomatervise Organisatsiooni soovitustega. See on ka ELi lepingu artikli 13 ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1/2005 puudutavas kohtuasjas Zuchtvieh tehtud Euroopa Kohtu 2015. aasta juuni kohtuotsuse tõsine rikkumine. Lisaks on praktiliselt võimatu nõuetekohaselt kontrollida õigusaktide kohaldamist mahalaadimisel ja transportimisel.

1. Kas komisjon võiks täpsustada, kas ta kavatseb keelustada loomade ekspordi riikidesse, kus ei ole tagatud Maailma Loomatervise Organisatsiooni soovituste ja loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide järgimine, järgides näiteks Austraalia eeskuju?

2. Milliseid meetmeid saab komisjon võtta, et importivaid riike nuumamisel ja tapmisel aktiivselt abistada?

Keel, milles küsimus esitati: FR
Õigusalane teave