Parlamentné otázky
PDF 196kWORD 26k
25. januára 2016
O-000009/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000009/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Vec: Vývoz živých zvierat mimo EÚ

Každoročne sa z Únie do tretích krajín vyvezú viac než 3 milióny živých zvierat. Tento obchod spôsobuje zvieratám utrpenie, ktoré je výsledkom prepravy na dlhé vzdialenosti, ako aj podmienok vykrmovania a zabíjania v krajinách určenia.

Z vyšetrovania viacerých združení z októbra 2015 vyplynulo, že prax zabíjania zvierat v niektorých krajinách určenia je neprijateľná a v rozpore s odporúčaniami Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE). Takisto predstavuje vážne porušenie článku 13 ZFEÚ a rozsudku SD z júna 2015 vo veci Zuchtvieh v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1/2005. Navyše je v skutočnosti nemožné primerane kontrolovať uplatňovanie právnych predpisov počas vykládky a prepravy.

1. Môže Komisia uviesť, či hodlá zakázať vývoz zvierat do krajín, ktoré nezaručujú dodržiavanie odporúčaní OIE a európskych právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat podľa vzoru praxe, ktorá sa už uplatňuje napríklad v Austrálii?

2. Aké opatrenia môže Komisia prijať na poskytnutie proaktívnej podpory pre dovážajúce krajiny, pokiaľ ide o vykrmovanie a zabíjanie?

Pôvodný jazyk otázky: FR
Právne oznámenie