Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000020/2016

Ingivna texter :

O-000020/2016 (B8-0118/2016)

Debatter :

PV 10/03/2016 - 11
CRE 10/03/2016 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 90kWORD 25k
2 februari 2016
O-000020/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000020/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Czesław Adam Siekierski, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

 Angående: Priskrisen i Europas grisköttssektor
 Svar i kammaren 

Rysslands fortsatta förbud mot import av livsmedel från EU har undanröjt den största marknaden för EU:s svinuppfödare. Följaktligen står grisköttssektorn inför allvarliga svårigheter, med stor prispress utöver de normala cykliska perioder som är kända inom sektorn. Det genomsnittliga värdet på slaktkroppar av gris av klass E sjönk med 9 procent i hela EU bara under december 2015, och många uppfödare säljer svin långt under produktionskostnaden.

Utnyttjandet av det senaste stödet för privat lagring var betydligt högre än under tidigare perioder, och ansökningarna uppgick till 89 841 ton i mitten till slutet av januari 2016. Stödet för privat lagring är dock numera avslutat och har inte varit tillräckligt för att stabilisera priserna och förbättra marknaden. Framtida påfrestningar på marknaden kan också inträffa när produkten så småningom släpps ut från lagren, och uppfödarna i sektorn kanske inte klarar av ytterligare minskningar av priserna fritt gård.

1. Tänker kommissionen mot denna bakgrund vidta ytterligare åtgärder beträffande stödet för privat lagring?

2. Vilka effekter räknar kommissionen med att stödet för privat lagring kommer att få på marknaden och för prisstabiliteten nu och i framtiden?

3. Vidtar kommissionen åtgärder för att se till att de ekonomiska resurser som finns att tillgå inom ramen för stödet för privat lagring når ut till och gynnar främst de uppfödare som befinner sig i svårigheter och är i akut behov av stöd, snarare än andra operatörer i sektorn?

4. Vilka åtgärder vidtar kommissionen med avseende på de ryska förbuden, särskilt förbuden mot svinfett, ister och slaktbiprodukter?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande