Parlamentsfrågor
PDF 193kWORD 27k
4 februari 2016
O-000022/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000022/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Paolo De Castro, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Pilar Ayuso, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Jahr, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jens Rohde, Andreas Schwab, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, Wim van de Camp, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Karl-Heinz Florenz, Werner Langen, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Cecilia Wikström, Knut Fleckenstein, Indrek Tarand, Adam Gierek, Jiří Maštálka, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Hermann Winkler, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Heinz K. Becker, Janusz Zemke, Jan Olbrycht, Annie Schreijer-Pierik

 Angående: Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad

Det blir allt vanligare att enskilda medlemsstater inför icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på den inre marknaden. Dessa åtgärder står i strid med EU-rätten och går emot en av de fyra grundläggande friheter som EU bygger på, nämligen den fria rörligheten för varor (artikel 3, artikel 28 och artikel 49 i EUF-fördraget).

Samtidigt som åtgärderna är diskriminerande påverkar de konkurrenskraften för importerade livsmedel på EU:s inre marknad (artikel 101 och artikel 102 i EUF-fördraget) på ett sätt som kan få negativa konsekvenser för EU:s ekonomi och bidra till en minskning av handeln med livsmedelsprodukter över gränserna på den inre marknaden. Konsekvenserna kan också bli negativa för små och medelstora företag på den inre marknaden.

1. Vilka rättsliga åtgärder planerar kommissionen att vidta mot de medlemsstater som tillämpar diskriminerande metoder mot livsmedelsexportörer i EU?

2. Har kommissionen analyserat de problem som nämns ovan, och kommer den att överväga att införa EU-bestämmelser som förbjuder metoder som påverkar livsmedelsimporten, i syfte att garantera att EU:s inre marknad fungerar på ett korrekt, rättvist och transparent sätt för livsmedelsproducenter och livsmedelshandeln?

3. Kommer kommissionen, inom ramen för arbetet med den inremarknadsstrategi som kommissionen antog i oktober 2015,

a. att överväga att föreslå kraftfulla åtgärder som skulle begränsa medlemsstaters tillämpning av protektionistiska åtgärder och metoder på den inre marknaden?

b. att undersöka möjligheten att införa EU-bestämmelser som förbjuder sådana åtgärder mot livsmedelsimporten – och har den för avsikt att också göra det – i syfte att garantera att EU:s inre marknad fungerar på ett korrekt, rättvist och transparent sätt för livsmedelsproducenter och livsmedelshandeln?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande