Парламентарни въпроси
PDF 197kWORD 26k
10 февруари 2016 г.
O-000024/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, от името на групата ALDE

 Относно: По данни на Европол са изчезнали най-малко 10 000 деца бежанци

По данни на Европол най-малко 10 000 непридружени деца бежанци са изчезнали, след като са пристигнали в Европа и са били регистрирани от държавните органи. Според Европол 27 % от пристигналите в Европа през миналата година общо един милион лица са деца. Според някои хуманитарни организации посоченият брой се основава на много консервативни прогнози. Предполага се, че действащи на цялата територия на Европа банди са набелязали децата, за да ги използват за сексуални услуги и робство и дори за търговия с органи.

1. Разполага ли Съветът с данни относно броя на непридружените деца, регистрирани като бежанци (класирани по държави и по възраст)?

2. Предприемат ли се конкретни последващи действия по отношение на посочените деца, след като те бъдат регистрирани?

3. Какви мерки възнамерява да предприеме Съветът, за да гарантира, че тези „изчезнали деца“ няма да се озоват в престъпна среда против волята си?

4. Какви мерки предприема Европол, за да търси и да открие тези изчезнали деца и да ги спаси от престъпните банди?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация