Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 27k
10. února 2016
O-000024/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000024/2016
Radě
článek 128 jednacího řádu
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, za skupinu ALDE

 Předmět: Podle údajů Europolu je pohřešováno nejméně 10 000 dětí z řad uprchlíků

Po příchodu do Evropy a registraci u státních orgánů zmizelo podle údajů Europolu nejméně 10 000 dětí z řad uprchlíků, které přišly bez doprovodu. Europol je přesvědčen o tom, že 27 % z jednoho milionu příchozích, kteří v loňském roce přišli do Evropy, byly nezletilé osoby. Podle některých charitativních organizací jsou tyto údaje velmi umírněné. Předpokládá se, že na tyto nezletilé osoby mají spadeno gangy působící po celé Evropě, které je využívají k provozování sexuálních služeb, otroctví či dokonce obchodování s lidskými orgány.

1. Má Rada údaje o tom, kolik je registrováno uprchlíků z řad nezletilých osob, které přišly bez doprovodu (podle jednotlivých zemí a věku)?

2. Jsou po provedení registrace těchto nezletilých osob uplatňována nějaká navazující opatření?

3. Co má Rada v úmyslu učinit, aby zajistila, aby tyto pohřešované děti neskončily proti své vůli ve zločineckém prostředí?

4. Co dělá Europol pro to, aby vystopoval a našel tyto pohřešované děti a zachránil je před zločineckými gangy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění