Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 25k
10. veebruar 2016
O-000024/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000024/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, fraktsiooni ALDE nimel

 Teema: Europoli andmetel on kadunud vähemalt 10 000 pagulaslast

Europoli andmetel on pärast Euroopasse saabumist ja riigiasutustes registreerimist kaduma läinud vähemalt 10 000 saatjata pagulaslast. Europoli hinnangul oli eelmisel aastal Euroopasse saabunud ühe miljoni põgeniku hulgas alaealisi 27 %. Mõne abiorganisatsiooni arvates on see hinnang väga tagasihoidlik. Arvatakse, et alaealised on saanud üleeuroopaliste jõukude märklauaks, et kasutada neid seksitöö ja orjuse ning isegi elunditega kauplemise eesmärgil.

1. Kas nõukogul on olemas andmed, kui palju saatjata alaealisi on põgenikena registreeritud (riikide ja vanuse lõikes)?

2. Kas nende alaealiste suhtes võetakse pärast registreerimist konkreetseid järelmeetmeid?

3. Mida kavatseb nõukogu teha tagamaks, et need nn kadunud lapsed ei satuks vastu tahtmist kriminaalsesse keskkonda?

4. Mida teeb Europol selleks, et kadunud laste jälgi ajada, nad üles leida ja kuritegelike jõukude käest päästa?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave