Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 26k
2016 m. vasario 10 d.
O-000024/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000024/2016
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, ALDE frakcijos vardu

 Tema: Remiantis Europolo informacija, mažiausiai 10 000 pabėgėlių vaikų yra dingę

Europolas praneša, kad mažiausiai 10 000 į Europą atvykusių ir valstybinėse institucijose užregistruotų nelydimų nepilnamečių pabėgėlių vaikų yra dingę. Europolo manymu, iš milijono pernai į Europą atvykusių asmenų 27 proc. sudaro nepilnamečiai. Pasak kai kurių pagalbos organizacijų, šie rodikliai gerokai sumažinti. Manoma, kad visos Europos nusikalstamos grupuotės yra nusitaikiusios į nepilnamečius, siekdamos juos išnaudoti lytinių paslaugų teikimo, vergovės ir netgi prekybos organais tikslais.

1. Ar Taryba turi duomenų apie tai, kiek nelydimų nepilnamečių užregistruota pabėgėlio statusu (pagal šalį ir amžių)?

2. Ar, užregistravus šiuos nepilnamečius, jų atžvilgiu imamasi konkrečių tolesnių veiksmų?

3. Ką ketina daryti Taryba, siekdama užtikrinti, kad šie dingę vaikai prieš savo valią nepatektų į nusikalstamą aplinką?

4. Ką daro Europolas, kad susektų ir surastų šiuos dingusius vaikus ir išgelbėtų juos nuo minėtųjų nusikaltėlių gaujų?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas