Parlementaire vragen
PDF 99kWORD 25k
10 februari 2016
O-000024/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2016
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Minstens 10 000 minderjarige vluchtelingen vermist volgens Europol

Volgens Europol zijn minstens 10 000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdwenen na hun aankomst in Europa en nadat zij zich hebben laten registreren bij de landelijke autoriteiten. Europol is van mening dat 27 % van de miljoen vluchtelingen die vorig jaar in Europa zijn aangekomen, minderjarig was. Volgens sommige hulporganisaties zijn deze cijfers zeer conservatief. Naar men aanneemt hebben in heel Europa actieve bendes het gemunt op minderjarigen die zij willen misbruiken voor sekswerk, slavernij en zelfs voor handel in organen.

1. Beschikt de Raad over cijfers die aangeven hoeveel niet-begeleide minderjarigen geregistreerd staan als vluchteling (per land en per leeftijd)?

2. Worden deze minderjarigen direct na hun registratie specifiek gevolgd?

3. Wat beoogt de Raad te doen om te garanderen dat deze "vermiste kinderen" niet tegen hun wil eindigen in criminele milieus?

4. Wat doet Europol om deze vermiste kinderen te traceren, te vinden en hen uit handen te houden van deze criminele bendes?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling