Interpelacje
PDF 197kWORD 27k
10 lutego 2016
O-000024/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Zaginięcie 10 000 dzieci-uchodźców (dane Europolu)

Według danych Europolu co najmniej 10 000 dzieci, które przybyły bez opieki jako uchodźcy do Europy i zostały zarejestrowane przez władze krajowe, zniknęło bez śladu. Europol szacuje, że nieletni stanowili 27% spośród miliona osób, które przybyły do Europy w roku ubiegłym. Według niektórych organizacji pomocowych szacunki te są zbyt ostrożne. Istnieją przypuszczenia, że ogólnoeuropejskie grupy przestępcze uprowadzają nieletnich i wykorzystują ich do świadczenia usług seksualnych, jako niewolników, a nawet do celów handlu organami ludzkimi.

1. Czy Rada dysponuje danymi na temat tego, ile osób nieletnich pozbawionych opieki zarejestrowano jako uchodźców (w podziale na kraje i grupy wiekowe)?

2. Czy podejmuje się konkretne działania celem sprawdzenia, co się dzieje z tymi nieletnimi po ich zarejestrowaniu?

3. Jakie działania zamierza podjąć Rada, aby upewnić się, że te zaginione dzieci nie trafią wbrew swej woli do środowisk przestępczych?

4. Jakie działania podejmuje Europol w celu wyśledzenia i znalezienia tych zaginionych dzieci oraz uratowania ich przed organizacjami przestępczymi?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna