Parlamentné otázky
PDF 199kWORD 26k
10. februára 2016
O-000024/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, v mene skupiny ALDE

 Vec: Podľa Europolu je nezvestných minimálne 10 000 detských utečencov

Podľa Europolu zmizlo minimálne 10 000 detí, ktoré prišli do Európy bez sprievodu a boli zaregistrované štátnymi orgánmi ako utečenci. Europol sa nazdáva, že 27 % z milióna osôb, ktoré prišli minulý rok do Európy, tvorili maloleté osoby. Podľa niektorých organizácií poskytujúcich pomoc sú tieto údaje veľmi zdržanlivé. Predpokladá sa, že na maloletých sa zameriavajú celoeurópske gangy, ktoré ich využívajú na sexuálnu prácu a otroctvo a dokonca na obchodovanie s orgánmi.

1. Má Rada údaje o počte maloletých bez sprievodu, ktorí sú zaregistrovaní ako utečenci (podľa krajiny a podľa veku)?

2. Vykonávajú sa konkrétne opatrenia na sledovanie týchto maloletých po ich registrácii?

3. Čo mieni Rada podniknúť, aby zabezpečila, že tieto „nezvestné deti“ neskončia proti svojej vôli v zločineckom prostredí?

4. Aké kroky podniká Europol, aby vypátral a našiel tieto nezvestné deti a aby ich zachránil pred týmito zločineckými skupinami?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie