Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 26k
10. februar 2016
O-000024/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000024/2016
za Svet
Člen 128 poslovnika
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, v imenu skupine ALDE

 Zadeva: Po navedbah Europola je pogrešanih vsaj 10 000 begunskih otrok

Europol navaja, da je po prihodu v Evropo in prijavi pri državnih organih izginilo vsaj 10 000 begunskih otrok brez spremstva. Ocenjuje tudi, da je bilo 27 % od 1 milijona ljudi, ki so prišli v Evropo, mladoletnikov. Nekatere humanitarne organizacije menijo, da so te številke preskromne. Mladoletniki naj bi bili tarče tolp, ki delujejo po vsej Evropi, in sicer za spolne dejavnosti, suženjstvo in tudi trgovanje z organi.

1. Ali ima Svet podatke o številu mladoletnih beguncev brez spremstva glede na državo in starost?

2. Ali se jih po prijavi posebej spremlja?

3. Kako namerava Svet preprečiti, da bi ti pogrešani otroci proti svoji volji pristali v kriminalnih okoljih?

4. Kaj počne Europol, da bi jih izsledil in poiskal ter jih rešil pred kriminalnimi tolpami?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo