Parlamentsfrågor
PDF 195kWORD 25k
10 februari 2016
O-000024/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000024/2016
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, för ALDE-gruppen

 Angående: Enligt uppgifter från Europol saknas minst 10 000 flyktingbarn

Minst 10 000 ensamkommande flyktingbarn har, enligt Europol, försvunnit efter sin ankomst till Europa och efter att de registrerat sig hos de statliga myndigheterna. Europol tror att 27 procent av de miljontals personer som anlände till Europa i fjol var underåriga. Enligt vissa hjälporganisationer är dessa sifferuppgifter mycket återhållsamma. Man tror att ligor med verksamhet över hela Europa riktar in sig på underåriga för att göra dem till sexarbetare och slavar, eller rentav använda dem inom organhandeln.

1. Har rådet några sifferuppgifter om hur många ensamkommande barn som registrerats som flyktingar (per land och åldersgrupp)?

2. Görs det någon särskild uppföljning av dessa barn efter att de en gång registrerats?

3. Vad tänker rådet göra för att dessa ”saknade barn” inte ska hamna i brottsliga miljöer mot sin vilja?

4. Vad gör Europol för att spåra och finna dessa saknade barn och för att rädda dem från de här brottsliga ligorna?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande