Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 25k
11 februari 2016
O-000026/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Karin Kadenbach, Karoline Graswander-Hainz, Tibor Szanyi, Susanne Melior, Fredrick Federley, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Stefan Eck, Stelios Kouloglou, Klaus Buchner, Indrek Tarand, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Viorica Dăncilă, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Isabella De Monte, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson

 Betreft: EU-verbod op wilde dieren in circussen

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de nodige controles op het vervoer van circusdieren worden verricht.

In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, die op sommige punten verder gaat dan de Cites-bepalingen.

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidschecks en de controle op de handel in en het in bezit hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen voortdurend onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen.

Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers.

De laatste jaren worden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij de ethiek en de veiligheid van het gebruik van wilde dieren in circussen, wat in een aantal lidstaten al tot wetswijzigingen heeft geleid. In 16 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen inmiddels geheel of gedeeltelijk verboden.

Is de Commissie voornemens een voorstel in te dienen voor een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, zodat er in de hele EU een geharmoniseerde aanpak komt met betrekking tot de blootstelling aan volksgezondheids- en veiligheidsrisico's en de illegale handel in wilde dieren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling