Parlamentsfrågor
PDF 187kWORD 24k
25 februari 2016
O-000033/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000033/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Jean Lambert, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Bronis Ropė, Ulrike Lunacek, Yannick Jadot, Benedek Jávor, Karima Delli, för Verts/ALE-gruppen

 Angående: Ensamkommande barns säkerhet

Minst 10 000 ensamkommande flyktingbarn i behov av internationellt skydd har, enligt Europol, försvunnit efter sin ankomst till Europa och efter att de registrerats hos de statliga myndigheterna. Enligt vissa hjälporganisationer är dessa sifferuppgifter mycket återhållsamma. Man tror att ligor med verksamhet över hela Europa riktar in sig på underåriga för människohandel, övergrepp och exploatering.

1. Har kommissionen några sifferuppgifter om hur många ensamkommande barn som anlände i EU 2015–2016 (per land, åldersgrupp och nationalitet/statslöshet)? Hur många ansökte om internationellt skydd (per land, åldersgrupp och nationalitet/statslöshet)? Hur många är berättigade till internationellt skydd (per land, åldersgrupp och nationalitet/statslöshet)?

2. Genomförs någon särskild uppföljningsprocess för dessa ensamkommande barn när de väl registrerats? I hur många fall företräds det ensamkommande barnets intressen av en förmyndare eller annan företrädare, såsom krävs i artikel 31 i skyddsdirektivet? Vad är bästa praxis på detta område?

3. På vilket sätt beaktas de ensamkommande underårigas bästa då de tas emot, såsom krävs i artikel 24 i direktivet om mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (direktivet om mottagningsvillkor)? Mer specifikt, hur förebygger man att underåriga tas i förvar, vilket krävs i artikel 11.3 i direktivet om mottagningsvillkor?

4. Vad tänker kommissionen göra för att se till att de ensamkommande barnen inte utsätts för människohandel, övergrepp och exploatering?

5. Vad gör Europol för att spåra och finna dessa saknade ensamkommande barn och för att rädda dem från de här brottsliga ligorna?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande