Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 26k
3. märts 2016
O-000041/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000041/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Angel Dzhambazki, Emil Radev, Zdzisław Krasnodębski, Iliana Iotova, Bernd Lucke, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Vladimir Urutchev, Andor Deli, Sergei Stanishev, Nicolas Bay, Marian-Jean Marinescu, Mariya Gabriel, Doru-Claudian Frunzulică, Andrey Kovatchev, Ildikó Gáll-Pelcz, Daciana Octavia Sârbu, Andrey Novakov, Joachim Starbatty, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Bilde, Nedzhmi Ali, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Janusz Wojciechowski, Filiz Hyusmenova, Edward Czesak, Karol Karski, Kosma Złotowski, Svetoslav Hristov Malinov, Arne Gericke, Evžen Tošenovský, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Tomasz Piotr Poręba, Daniel Buda, Jacek Saryusz-Wolski, Marijana Petir

 Teema: Kaupade vaba liikumise häirimine, mille on põhjustanud Kreeka

Viimastel aastatel oleme näinud Kreekat mitmel korral ELi õigust rikkumas; selle hiljutiseks näiteks on Bulgaaria-Kreeka piiri blokeerimine Kreeka põllumajandustootjate meeleavalduste pärast. Kreeka ametiühingud on viimase kahe nädala vältel blokeerinud piiri, häirides kaupade vaba liikumist. Piiriületuskohtades on mõlemas suunas moodustunud veokitest üle 20 km pikkune järjekord. Blokeerimine läheb igale vedajale maksma 150–500 eurot päevas. Kaks kolmandikku piiril kinni olevatest juhtidest on Poola, Tšehhi Vabariigi, Austria, Slovakkia, Ungari või Saksamaa kodanikud. Nad on äärmiselt raskes olukorras, kuna neil ei ole või on väga piiratud koguses toitu ja joogivett. Seal puuduvad sanitaarrajatised ja juurdepääs meditsiiniteenustele.

1. Kas komisjon on seisukohal, et Kreeka valitsus, kes ei suuda seda lubamatut olukorda lõpetada, rikub otseselt aluslepinguid, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 21 ja 28 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 1, 2 ja 4?

2. Kui jah, siis milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta vedajatele tekkinud kahjumi hüvitamiseks?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave