Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 8kWORD 17k
3. maj 2016
O-000077/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000077/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen

 Om: Informationssystemers interoperabilitet og sammenkobling af alle EU-databaser med henblik på bekæmpelse af alvorlig kriminalitet og terrorisme

De undersøgelser, der fulgte efter angrebene den 13. november 2015 i Paris og den 22. marts 2016 i Bruxelles, har vist, at en af de største udfordringer i forbindelse med en effektiv og vedvarende bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet er at sikre en mere effektiv og hurtigere udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder samt med og mellem EU's agenturer. Selv om der findes talrige EU-databaser, ser det imidlertid ud til, at den manglende interoperabilitet mellem systemerne, eksistensen af konkurrerende kanaler og hindringer for fuld adgang til disse databaser har hæmmet udvekslingen af afgørende oplysninger, der kunne bidrage til at forhindre angreb eller spore terrorister på flugt.

For at leve op til denne udfordring er det derfor nødvendig at sikre fuld interoperabilitet mellem informationssystemerne, herunder SIS II, VIS, EURODAC, Prüm, ECRIS og iArms, samt en systematisk sammenkobling af disse databaser og tilgængeligheden af dem for alle politimyndigheder, retshåndhævende myndigheder, efterretningstjenester, retslige myndigheder og relevante EU-agenturer (Europol, Frontex, Eurojust).

1. Kan Kommissionen i lyset af sin meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om mere robuste og intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og den interne sikkerhed oplyse, hvilke hasteinitiativer den vil træffe for at sikre interoperabilitet mellem de eksisterende informationssystemer, og hvorvidt den overvejer et lovgivningsmæssigt forslag for at sikre fuld sammenkobling af disse databaser og deres tilgængelighed?

2. Kan Kommissionen i betragtning af, at det i ovennævnte meddelelse bebudes, at Kommissionen vil nedsætte en ekspertgruppe vedrørende IT-systemer og interoperabilitet på højt niveau med deltagelse af EU-agenturer, nationale eksperter og relevante institutionelle interessenter, oplyse, hvordan Parlamentet vil blive informeret om denne ekspertgruppes konklusioner?

3. Da Kommissionen desuden præsenterede en undersøgelse i 2013 om udveksling mellem politidatabaser (det europæiske strafferegisterindekssystem (EPRIS) (1) / Automation of the Data Exchange Process (ADEP project)), kan den så oplyse, hvorvidt den agter at udvikle dette projekt yderligere?

(1) Det europæiske strafferegisterindekssystem (EPRIS) ville give medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder mulighed for at søge direkte i nationale databaser for at se, om der findes oplysninger om bestemte personer uden at give adgang til selve indholdet.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse