Interpelacje
PDF 196kWORD 19k
3 maja 2016
O-000077/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000077/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Interoperacyjność systemów informacyjnych i wzajemne połączenia między wszystkimi bazami danych UE w ramach walki z poważną przestępczością i terroryzmem

Dochodzenia prowadzone po atakach, do których doszło dnia 13 listopada 2015 r. w Paryżu i dnia 22 marca 2016 r. w Brukseli, ukazały, że jednym z głównych wyzwań stojących na drodze do skutecznego i trwałego zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jest zapewnienie skutecznej i szybkiej wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich oraz z agencjami UE i między nimi. Okazuje się jednak, że choć dysponujemy licznymi unijnymi bazami danych, brak interoperacyjności między systemami, istnienie konkurencyjnych kanałów oraz przeszkody w pełnym dostępie do tych baz danych zakłócają wymianę kluczowych informacji, dzięki którym można by zapobiec atakom lub wytropić zbiegłych terrorystów.

Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne jest zatem zapewnienie pełnej interoperacyjności systemów informacyjnych, w tym SIS II, VIS, EURODAC, Prüm, ECRIS oraz iArms, jak również systematycznych wzajemnych połączeń między tymi bazami danych oraz dostępu do nich dla wszystkich organów policji, organów ścigania, służb wywiadowczych, organów sądowych i odpowiednich agencji UE (Europol, Frontex, Eurojust).

1. W świetle komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady „Silniejsze i inteligentniejsze systemy informacyjne dla ochrony granic i bezpieczeństwa” czy Komisja mogłaby wskazać, jakie pilne inicjatywy podejmie w celu zapewnienia interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych oraz czy rozważa przedstawienie wniosku ustawodawczego, aby zapewnić pełne wzajemne połączenia między tymi bazami danych i dostęp do nich?

2. Biorąc pod uwagę, że we wspomnianym powyżej komunikacie zapowiedziano, że Komisja ustanowi grupę ekspercką wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, w której skład wejdą agencje UE, eksperci krajowi i instytucjonalne zainteresowane strony, czy Komisja może wskazać, jak Parlament będzie informowany o wnioskach tej grupy eksperckiej?

3. Ponadto, jako że w 2013 r. Komisja przedstawiła badanie dotyczące wymiany informacji z policyjnych baz danych (europejski system przekazywania informacji z akt policyjnych (EPRIS)(1) / zautomatyzowany proces wymiany danych (projekt ADEP)), czy może wskazać, czy zamierza rozwinąć ten projekt?

(1) Europejski system przekazywania informacji z akt policyjnych (EPRIS) umożliwiłby organom ścigania państw członkowskich bezpośrednie przeszukiwanie krajowych baz danych, aby sprawdzić, czy istnieją w nich zapisy dotyczące konkretnych osób, ale nie udostępniałby informacji zawartych w tych rejestrach.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna