Parlamentní otázky
PDF 199kWORD 19k
24. května 2016
O-000081/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000081/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Předmět: Německý zákon o minimální mzdě

Počínaje 1. lednem 2015 se německý zákon o minimální mzdě (tzv. „MiLoG“), kterým se stanoví minimální hodinová sazba ve výši 8,50 EUR, vztahuje také na všechny zaměstnance, kteří vykonávají svou práci na německém území pouze dočasně, a na řidiče tranzitní autobusové dopravy, a to bez ohledu na trvalé sídlo zaměstnavatele. Jsme toho názoru, že tato ustanovení o minimální mzdě dopravním podnikům znemožňují využívat svobod vnitřního trhu EU.

Komise v květnu 2015 uvedla, že uplatňování minimální mzdy stanovené zákonem „MiLoG“ není opodstatněné, pokud jde o tranzitní zásilky a „některé mezinárodní dopravní služby“, a proto proti Německu zahájila řízení o nesplnění povinnosti.

Toto řízení však probíhá již déle než rok a společnostem, zejména malým a středním podnikům, dosud nebyly poskytnuty žádné podrobné odpovědi ohledně toho, jaká pravidla je nutno uplatňovat, což způsobuje právní nejistotu a nejasnosti, pokud jde o další provozování hospodářských činností v rámci EU.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení E-010081/14, E-010749/14 a P-010809/14, které předložili poslanci Evropského parlamentu, bychom Komisi rádi položili tyto otázky:

1. Obdržela již Komise od německé vlády podrobné vysvětlení a uspokojivé odůvodnění k zákonu „MiLoG“ a jeho souladu s právními předpisy EU?

2. Jaký je současný stav řízení o nesplnění povinnosti v této věci?

3. Hodlá Komise tento problém řešit v rámci nadcházejícího silničního balíčku, zejména vzhledem k tomu, že vzniklá právní nejistota může způsobit další narušení vnitřního trhu, pokud ostatní členské státy zavedou podobná opatření?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění