Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 102kWORD 19k
24. maj 2016
O-000081/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000081/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Om: Tysklands lov om mindsteløn

Fra den 1. januar 2015 har den tyske lov om mindsteløn (bedre kendt som MiLoG), som fastsætter en mindstetimeløn på 8,50 EUR, også fundet anvendelse på alle arbejdstagere, som kun udfører deres arbejde på Tysklands område på midlertidig basis og på buschauffører i transit, uanset hvor deres arbejdsgivere har fast hjemsted. Vi forstår det således, at bestemmelserne i MiLoG gør det umuligt for transportvirksomheder at nyde godt af frihederne i EU's indre marked.

I maj 2015 anførte Kommissionen, at den anvendelse af mindsteløn, som blev indført ved MiLoG, ikke kunne begrundes for så vidt angår transit og "visse internationale transportaktiviteter", og indledte en traktatbrudssag mod Tyskland.

Denne traktatbrudssag har nu været undervejs i mere end et år, og virksomheder, navnlig SMV'er, har stadig ikke fået noget klart svar på, hvilke regler der skal følges. Det fører til juridisk usikkerhed og mangel på klarhed med hensyn til videreførelse af deres økonomiske aktiviteter inden for EU.

I betragtning af ovennævnte og Kommissionens svar på forespørgsler til skriftlig besvarelse E-010081/14, E-010749/14 og P-010809/14, som er indgivet af forskellige medlemmer af Europa-Parlamentet, vil vi stille Kommissionen følgende spørgsmål:

1. Har Kommissionen allerede fået en afklaring og en tilfredsstillende begrundelse fra den tyske regering vedrørende MiLoG og dens overensstemmelse med EU-retten?

2. Hvad er den aktuelle status for traktatbrudssagen med hensyn til dette spørgsmål?

3. Agter Kommissionen at behandle spørgsmålet i sin kommende vejtransportpakke, navnlig i betragtning af at den juridiske sikkerhed, som er skabt, medfører yderligere forvridninger på det indre marked, når andre medlemsstater indfører lignende tiltag?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse