Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 101kWORD 18k
24. toukokuuta 2016
O-000081/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000081/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Aihe: Saksan minimipalkkalaki

Saksan minimipalkkalakia, jolla vähimmäistuntipalkaksi on vahvistettu 8,50 euroa, on 1. tammikuuta 2015 lähtien sovellettu myös Saksassa vain tilapäisesti töitä tekeviin ja kauttakulkuliikenteen bussinkuljettajiin riippumatta siitä, mihin heidän työantajansa ovat sijoittautuneet pysyvästi. Nämä säännökset estävät kuljetusyrityksiä hyötymästä unionin sisämarkkinavapauksista.

Komissio totesi toukokuussa 2015, että minimipalkkalaissa vahvistetun vähimmäispalkan soveltaminen ei ole perusteltua kauttakuljetusten ja tiettyjen kansainvälisten kuljetusten yhteydessä ja käynnisti Saksaa vastaan rikkomismenettelyn.

Menettely on nyt ollut käynnissä jo yli vuoden, mutta yritykset ja varsinkaan pk-yritykset eivät ole vieläkään saaneet täsmällisiä tietoja siitä, mitä sääntöjä niiden kuuluu soveltaa. Tämä heikentää oikeusvarmuutta ja aiheuttaa epäselvyyttä taloudellisen toiminnan jatkoa ajatellen.

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat ja komission vastaukset parlamentin eri jäsenten esittämiin kirjallisiin kysymyksiin E-010081/14, E-010749/14 ja P-010809/14, komissiolta pyydetään vastausta seuraaviin:

1. Onko komissio saanut Saksan hallitukselta tarkempia ja riittävästi perusteltuja tietoja minimipalkkalaista ja sen yhteensopivuudesta unionin oikeuteen?

2. Mikä on rikkomismenettelyn nykytila?

3. Kun otetaan huomioon erityisesti oikeudellinen epävarmuus, joka saattaa vääristää sisämarkkinoita ja saada muut jäsenvaltiot toteuttamaan vastaavanlaisia toimia, aikooko komissio käsitellä asiaa tulevassa tieliikennepaketissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus