Parlamentiniai klausimai
PDF 198kWORD 19k
2016 m. gegužės 24 d.
O-000081/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000081/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Tema: Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymas (vok. MiLoG), kuriame nustatomas minimalus 8,50 EUR valandinis atlygis, taip pat taikomas visiems darbuotojams, vykdantiems veiklą Vokietijos teritorijoje tik laikinai, ir tranzitinių autobusų vairuotojams, neatsižvelgiant į tai, kur yra jų darbdavių nuolatinė buveinė. Manome, kad dėl šių Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymo nuostatų transporto įmonės nebegali pasinaudoti ES vidaus rinkos laisvėmis.

2015 m. gegužės mėn. Komisija nurodė, kad Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatyme numatyto minimalaus darbo užmokesčio taikymas nėra pagrįstas kalbant apie tranzito siuntas ir tam tikras tarptautines transporto operacijas, ir pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vokietiją.

Tačiau ši pažeidimo nagrinėjimo procedūra jau trunka ilgiau nei metus, ir įmonėms, visų pirma MVĮ, dar nepateikta jokių išsamių atsakymų, kokios taisyklės turi būti taikomos. Dėl to atsiranda teisinis neapibrėžtumas ir neaiškumas, kaip toliau vykdyti ekonominę veiklą Europos Sąjungoje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir į Komisijos atsakymus į įvairių EP narių pateiktus klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, E-010081/14, E-010749/14 ir P-010809/14, turime šiuos klausimus Komisijai:

1. Ar Komisija jau gavo iš Vokietijos vyriausybės tikslų paaiškinimą ir patenkinamą pagrindimą dėl Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymo ir jo atitikties ES teisės aktams?

2. Kokia yra dabartinė pažeidimo nagrinėjimo procedūros šiuo klausimu padėtis?

3. Ar Komisija planuoja įtraukti šį klausimą į savo būsimą kelių transporto dokumentų rinkinį, visų pirma, atsižvelgdama į tai, kad dėl teisinio neapibrėžtumo gali atsirasti naujų vidaus rinkos iškraipymo atvejų, kai ir kitos valstybės narės imsis panašių veiksmų?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas