Deputātu jautājumi
PDF 197kWORD 18k
2016. gada 24. maijs
O-000081/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000081/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Temats: Vācijas likums par minimālo algu

No 2015. gada 1. janvāra Vācijas Minimālās algas likums (MiLoG), kas par minimālo stundas likmi nosaka EUR 8,50, ir piemērojams arī visiem darba ņēmējiem, kuru darbam Vācijas teritorijā ir tikai pagaidu raksturs, un tranzīta autobusu vadītājiem neatkarīgi no tā, kur ir viņu darba devēju pastāvīgā mītnes vieta. Mūsuprāt, šie MiLoG noteikumi liedz transporta uzņēmumiem izmantot ES iekšējā tirgus brīvības.

2015. gada maijā Komisija paziņoja, ka MiLoG paredzētās minimālās algas piemērošana tranzīta sūtījumiem un konkrētām starptautiskā transporta darbībām nav pamatota un sāka pārkāpuma procedūru pret Vāciju.

Taču šī pārkāpuma procedūra nu jau ir ilgusi vairāk nekā gadu, bet uzņēmumi, it sevišķi MVU, vēl nav saņēmuši nekādas precīzākas atbildes par to, kuri noteikumi jāpiemēro. Līdz ar to rodas juridiskā nenoteiktība un trūkst skaidrības attiecībā uz ekonomiskās darbības turpināšanu Eiropas Savienībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem E-010081/14, E-010749/14 un P-010809/14, kurus iesnieguši dažādi EP deputāti, mums ir šādi jautājumi Komisijai:

1. Vai Komisija jau ir no Vācijas valdības saņēmusi precīzu skaidrojumu un apmierinošu pamatojumu par MiLoG un tā atbilstību ES tiesībām?

2. Kāds ir šajā jautājumā sāktās pārkāpuma procedūras statuss?

3. Vai Komisija ir iecerējusi šim jautājumam pievērsties gaidāmajā Autopārvadājumu paketē, it īpaši — ņemot vērā to, ka minētā juridiskā nenoteiktība var radīt jaunus iekšējā tirgus izkropļojumus, citām dalībvalstīm ieviešot līdzīgus pasākumus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums