Interpelacje
PDF 200kWORD 19k
24 maja 2016
O-000081/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000081/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Przedmiot: Niemiecka ustawa o płacy minimalnej

Od dnia 1 stycznia 2015 r. niemiecka ustawa o płacy minimalnej (tzw. MiLoG), ustanawiająca minimalną płacę za godzinę pracy w wysokości 8,50 EUR, jest również stosowana do wszystkich pracowników, którzy pracują tylko tymczasowo na terytorium Niemiec, oraz do kierowców pojazdów przejeżdżających przez Niemcy tranzytem bez względu na to, gdzie znajduje się stała siedziba pracodawcy. W naszym rozumieniu przepisy MiLoG uniemożliwiają przewoźnikom korzystanie ze swobód rynku wewnętrznego UE.

W maju 2015 r. Komisja stwierdziła, że stosowanie płacy minimalnej przewidzianej w MiLoG nie jest uzasadnione w przypadku przejazdów tranzytem oraz „niektórych operacji transportu międzynarodowego”, i wszczęła wobec Niemiec postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Postępowanie trwa od ponad roku, a przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, nadal nie otrzymały żadnej szczegółowej odpowiedzi na pytanie, jakie przepisy mają zastosowanie. Powoduje to brak pewności prawa i niejasność co do kontynuowania działalności gospodarczej w UE.

Mając na uwadze powyższe, a także odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi pisemnej E-010081/14, E-010749/14 i P-010809/14, przedłożone przez licznych posłów do PE, kierujemy do Komisji następujące pytania:

1. Czy Komisja otrzymała już od rządu niemieckiego dokładne wyjaśnienia i zadowalające uzasadnienie w sprawie ustawy MiLoG i jej zgodności z prawem unijnym?

2. Jaki jest obecny stan postępowania w tej sprawie?

3. Czy Komisja zamierza poruszyć sprawę w ramach pakietu drogowego, w szczególności mając na uwadze, że obecna niepewność prawa może spowodować kolejne zakłócenia na rynku wewnętrznym, co sprawi, że inne państwa członkowskie podejmą podobne działania?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna