Parlamentné otázky
PDF 202kWORD 19k
24. mája 2016
O-000081/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000081/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Vec: Nemecký zákon o minimálnej mzde

Nemecký zákon o minimálnej mzde (známy ako MiLoG), ktorý ustanovuje minimálnu hodinovú mzdu vo výške 8,50 EUR, sa od 1. januára 2015 vzťahuje aj na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka len dočasne, a na tranzitných vodičov autokarov nezávisle od miesta stáleho sídla ich zamestnávateľa. Podľa nášho výkladu ustanovenia tohto zákona znemožňujú dopravným spoločnostiam využívať výhody slobôd vnútorného trhu EÚ.

V mája 2015 Komisia uviedla, že uplatňovanie minimálnej mzdy ustanovenej v zákone MiLog nebolo odôvodnené, pokiaľ ide o tranzitné zásielky a „určité medzinárodné dopravné operácie“, a otvorila konanie o porušení povinnosti proti Nemecku.

Avšak toto konanie o porušení povinnosti prebieha už vyše roka a podniky, najmä MSP, nedostali žiadnu podrobnú odpoveď týkajúcu sa toho, ktoré pravidlá sa majú uplatňovať. Vedie to k právnej neistote a nedostatku jasnosti, pokiaľ ide o ďalšie vykonávanie hospodárskych činností v rámci EÚ.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie E-010081/14, E-010749/14 and P-010809/14, ktoré predložili viacerí poslanci EP, máme na Komisiu tieto otázky:

1. Dostala už Komisia od nemeckej vlády presné objasnenie a uspokojivé zdôvodnenie, pokiaľ ide o MiLog a jeho súlad s právnymi predpismi EÚ?

2. Aká je súčasný stav konania o porušení povinnosti v tejto veci?

3. Plánuje Komisia zaoberať sa touto vecou vo svojom nadchádzajúcom balíku predpisov v oblasti cestnej dopravy, najmä vzhľadom na to, že vzniknutá právna neistota môže viesť k ďalším narušeniam vnútorného trhu, ak ostatné členské štáty zavedú podobné opatrenia?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie