Parlamentsfrågor
PDF 198kWORD 18k
24 maj 2016
O-000081/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000081/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Angående: Tysklands lag om minimilön

Från och med den 1 januari 2015 har Tysklands lag om minimilön (nedan kallad MiLoG), med sina föreskrifter om en minimilön på 8,50 euro i timmen, också gällt för alla anställda som arbetar på tyskt territorium endast på tillfällig basis, och för yrkesförare i genomfartstrafik, oavsett var deras arbetsgivare har sin hemvist. Som vi har förstått det gör dessa föreskrifter i MiLoG det omöjligt för transportföretag att dra nytta av friheterna på EU:s inre marknad.

I maj 2015 framhöll kommissionen att det inte fanns något berättigande till att MiLoGs föreskrifter om minimilön skulle tillämpas på transiteringssändningar och ”vissa internationella transportoperationer”, och inledde ett överträdelseförfarande mot Tyskland.

Nu har emellertid detta överträdelseförfarande pågått i över ett år och företag, framför allt små och medelstora företag, har ännu inte fått några ingående svar om vilka regler som gäller. Detta skapar osäkerhet om rättsläget och otydlighet i fråga om hur man ska kunna fortsätta bedriva ekonomisk verksamhet inom EU.

Med beaktande av det ovansagda och av kommissionens svar på skriftliga frågorna E-010081/14, E-010749/14 och P-010809/14, som inlämnats av olika ledamöter av Europaparlamentet, har vi följande frågor till kommissionen:

1. Har kommissionen redan fått ett exakt klarläggande och en tillfredsställande motivering från Tysklands regering beträffande MiLoG och dess förenlighet med unionslagstiftningen?

2. Hur ligger det för närvarande till med överträdelseförfarandet i denna fråga?

3. Tänker kommissionen ta upp den här frågan i sitt kommande vägpaket, framför allt mot bakgrund av att det osäkra rättsläge som uppstått kan leda till ytterligare snedvridningar av den inre marknaden, genom att andra medlemsstater vidtar liknande åtgärder?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande