Parlementaire vragen
PDF 97kWORD 18k
25 mei 2016
O-000083/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000083/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie

 Betreft: Duitse wet op het minimumloon en inbreukprocedure

Volgens de Duitse wet op het minimumloon (de "MiLoG") mag het minimum-uurloon voor een werknemer die actief is op Duits grondgebied niet minder bedragen dan 8,50 EUR. Dit geldt ook voor werknemers in de vervoersector die in dienst zijn bij in het buitenland gevestigde werkgevers, zoals chauffeurs die voor een niet in Duitsland gevestigde werkgever werken en door Duitsland heen rijden, of in het geval van grensoverschrijdend en cabotagevervoer. Daarnaast zijn er excessieve registratie-, controle- en rapportageverplichtingen ingevoerd die veel strenger zijn dan nodig, tot extra kosten en buitensporige administratieve rompslomp leiden en vervoersondernemingen uit andere lidstaten beletten op de interne EU-markt te opereren.

De Commissie is in mei 2015 een inbreukprocedure tegen Duitsland begonnen. Een jaar na de start van deze procedure heerst er evenwel niet meer duidelijkheid en zijn er geen tastbare resultaten te bespeuren.

Het is zelfs zo dat de Franse autoriteiten onlangs richtsnoeren hebben gepubliceerd voor de toepassing van de "Loi-Macron", waarin wordt bepaald dat in het buitenland gevestigde chauffeurs het Franse minimumloon moeten ontvangen en dat in het buitenland gevestigde ondernemers een vertegenwoordiger in Frankrijk moeten aanwijzen.

1. Hoe luidt de huidige stand van zaken van deze inbreukprocedure? Welke volgende stappen en verdere maatregelen heeft de Commissie gepland, en welk tijdschema is er voor deze volgende fasen voorzien?

2. Heeft de Commissie inmiddels van de Duitse regering de verduidelijking en motivering van de Duitse wet op het minimumloon ontvangen waarom zij heeft gevraagd?

3. Wanneer en hoe denkt de Commissie deze situatie in overstemming te brengen met de Europese wetgeving en een einde te maken aan de huidige rechtsonzekerheid, zodat de economische vrijheden in de EU gehandhaafd blijven en Europese bedrijven en werknemers vrij kunnen opereren op de interne EU-markt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling