Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 208kWORD 20k
26 Μαΐου 2016
O-000084/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000084/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ

Ο τομέας του διαστήματος έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Θα διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αύξησης του μεριδίου του ΑΕΠ που προέρχεται από τη βιομηχανία στο 20% έως το 2020 και, κατ’ επέκταση, για την εκπλήρωση των συνολικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τα δύο εμβληματικά προγράμματα, Galileο και Cοpernicus, καθώς και το EGNOS έχουν κομβική σημασία στο πλαίσιο αυτό: θα πρέπει να καταστούν λειτουργικά το συντομότερο δυνατό, μέσω της θέσης σε λειτουργία της πλήρους συστοιχίας δορυφόρων και της παροχής υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η χρήση δορυφορικών δεδομένων και εφαρμογών σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μεταφορές, η γεωργία, η ανθρωπιστική βοήθεια, το κλίμα και η ενέργεια.

Ωστόσο, αυτά δεν είναι αρκετά από μόνα τους: προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο σε αυτόν τον τομέα, οι επενδύσεις σε προγράμματα έρευνας έχουν επίσης θεμελιώδη σημασία, δεδομένου ότι θα δώσουν ώθηση στην καινοτομία, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η σημασία της μη εξάρτησης και της ασφάλειας του εφοδιασμού όσον αφορά τις κρίσιμες τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει τον ρόλο της στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της διαστημικής έρευνας και των ευκαιριών στην αγορά. Τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως για την προστασία των υποδομών, την ανάπτυξη της πρόσβασης στο διάστημα, και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) και νέων προγραμμάτων για συστοιχίες δορυφόρων.

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα διαστημικό πρόγραμμα ανεξάρτητο, αξιόπιστο, οικονομικά αποδοτικό και προσιτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία εκτοξευτών, καθώς και τη δημιουργία σχετικών ευκαιριών στην αγορά.

Τέλος, παρότι οι ΜΜΕ έχουν πολύτιμη συμβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού στο διαστημικό περιβάλλον, η συμμετοχή τους σε πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά έργα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού, λόγω διαφόρων φραγμών όσον αφορά την είσοδο στην αγορά. Είναι, επομένως, αναγκαίο να καταστεί δυνατή και να βελτιστοποιηθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για το διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να συνεχίσει την πλήρη εφαρμογή της διαστημικής βιομηχανικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία των δορυφόρων Galileο και Cοpernicus, προκειμένου να ξεκινήσουν να παρέχονται υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να προβλέψει αύξηση των πόρων για διαστημικά ερευνητικά προγράμματα ή τουλάχιστον να επιτρέψει τα χρήματα που δεν δαπανώνται να χρησιμοποιούνται εκ νέου το επόμενο έτος, και πώς προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για το διάστημα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου