Parlamendi esitatud küsimused
PDF 195kWORD 19k
26. mai 2016
O-000084/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000084/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, fraktsiooni PPE nimel
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, fraktsiooni S&D nimel
Evžen Tošenovský, fraktsiooni ECR nimel
Dominique Riquet, fraktsiooni ALDE nimel

 Teema: ELi kosmosetööstuse poliitika

Kosmosesektor on väga strateegiline valdkond, mis annab majanduskasvu ja töökohtade kaudu panuse Euroopa majanduse konkurentsivõimesse ja innovatsioonipotentsiaali. Lisaks edendab see äärmiselt olulist rolli, saavutamaks enne 2020. aastat eesmärki, et tööstus annaks 20 % SKPst, ning lõppkokkuvõttes kõigi Euroopa 2020. aasta strateegia üldeesmärkide saavutamiseks.

ELi kaks juhtprogrammi, Galileo ja Copernicus, ning ka EGNOS on selles kesksel kohal. Need programmid tuleks võimalikult kiiresti töösse rakendada, võttes kõik satelliidid täielikult kasutusele ja pakkudes teenuseid, mis toovad kasu ELi kodanikele. Samuti on oluline rõhutada satelliitandmete ja rakenduste kasutamist mitmetes eri valdkondades, nagu transport, põllumajandus, humanitaarabi, kliima ja energeetika.

Ainuüksi neist aga ei piisa. Selleks et Euroopa saaks säilitada selles sektoris oma juhtpositsiooni, on väga oluline investeerida ka teadusuuringute programmidesse, sest see hoogustab innovatsiooni, unustamata sõltumatuse ja tarnekindluse tähtsust otsustava tähtsusega tehnoloogiate valdkonnas. Euroopa Liit peab kosmoseuuringute ja turuvõimaluste arendamises parandama oma motiveerivat rolli. Programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud 1,4 miljardit eurot tuleks täielikult kasutada infrastruktuuride kaitseks, kosmosele juurdepääsu arendamiseks ja liikmesriikide, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja uute satelliitide rühmade programmide vahelise koostöö parandamiseks.

Selleks et säilitada iseseisev, usaldusväärne, kulutõhus ja taskukohane kosmoseprogramm, peaks Euroopa Komisjon ühtlasi pidama tähtsaks kanderakettide väljatöötamist, kasutuselevõttu ja turuvõimalusi.

Lõpuks on ka VKEdel kosmosekeskkonna tarneahelasse panustamisel väga oluline roll, kuid mitmete sisenemistõkete tõttu ei ole nende osavõtt ulatuslikest Euroopa projektidest saavutanud veel kaugeltki kogu oma potentsiaali. Seetõttu on vaja võimaldada ja optimeerida VKEde osavõttu ja juurdepääsu rahastamisele ELi kosmose rahastamisvahendite kaudu.

Eeltoodust lähtuvalt esitame järgnevad küsimused.

1. Kuidas kavatseb komisjon jätkata kosmosetööstuspoliitika igakülgset rakendamist ja eelkõige Galileo ja Copernicuse satelliitide kasutuselevõttu, eesmärgiga hakata teenuseid osutama nii ruttu kui võimalik?

2. Kas komisjon kavatseb eraldada rohkem vahendeid kosmoseuuringute programmidele või vähemalt lubada kulutamata raha järgmisel aastal uuesti kasutada, ning kuidas kavatseb ta võimaldada VKEde juurdepääsu ELi kosmose rahastusvahenditele?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave