Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 18k
26. toukokuuta 2016
O-000084/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000084/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, PPE-ryhmän puolesta
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, S&D-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, ECR-ryhmän puolesta
Dominique Riquet, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: EU:n avaruusteollisuuspolitiikka

Avaruusala on strategisesti erittäin tärkeä ja edistää osaltaan Euroopan talouden kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia kasvua ja työpaikkoja luomalla. Se on tärkeä myös siksi, että saavutettaisiin tavoite, joka on teollisuudesta saatava 20 prosentin bkt-osuus ennen vuotta 2020 ja lopulta yleiset Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Unionin kaksi lippulaivaohjelmaa, Galileo ja Copernicus, sekä Egnos ovat keskeisiä tässä yhteydessä. Ne olisi saatava operationaalisiksi mahdollisimman pian ottamalla käyttöön koko satelliittien ryhmä ja tarjoamalla palveluja unionin kansalaisten hyväksi. On myös tärkeää korostaa satelliittitietojen ja -sovellusten käyttöä hyvin monilla aloilla, kuten liikenteessä, maataloudessa, humanitaarisen avun alalla sekä ilmasto- ja energia-aloilla.

Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä. Jotta Euroopan johtoasema alalla säilyy, on myös tärkeää investoida tutkimusohjelmiin, sillä tämä edistää innovointia eikä pidä unohtaa riippumattomuuden ja toimitusvarmuuden merkitystä keskeisissä teknologioissa. Euroopan unionin on tehostettava kannustavaa rooliaan avaruustutkimuksen ja markkinamahdollisuuksien kehittämisessä. Horisontti 2020 -ohjelmassa varattu 1,4 miljardin euron summa olisi käytettävä täysimääräisesti infrastruktuurin suojelemiseen, avaruuteen pääsyn kehittämiseen sekä jäsenvaltioiden, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja uusien konstellaatio-ohjelmien välisen yhteistyön parantamiseen.

Riippumattoman, luotettavan, kustannustehokkaan ja kohtuuhintaisen avaruusohjelman ylläpitämiseksi komission olisi pidettävä ensisijaisen tärkeänä laukaisupalvelujen tarjoajien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä markkinatilaisuuksien luomista.

Pk-yrityksillä on erittäin tärkeä rooli avaruusalan toimitusketjussa, vaikka niiden osallistuminen hyvin laajoihin eurooppalaisiin hankkeisiin on joidenkin esteiden vuoksi vielä kaukana täydestä potentiaalista. Tästä syystä on mahdollistettava ja optimoitava pk-yritysten osallistuminen ja rahoituksensaanti unionin avaruusalan rahoitusvälineiden avulla.

Edellä esitetyn perusteella esitämme seuraavat kysymykset:

1. Millä tavoin komissio aikoo jatkaa avaruusteollisuuspolitiikan kattavaa täytäntöönpanoa ja erityisesti Galileo- ja Copernicus -satelliittien käyttöönottoa palvelujen tarjoamiseksi mahdollisimman pian?

2. Aikooko komissio myöntää lisäresursseja avaruustutkimusohjelmiin tai ainakin sallia käyttämättä jääneiden varojen käytön seuraavana vuonna ja millä tavoin se aikoo mahdollistaa, että pk-yritykset voivat hyödyntää unionin avaruusalan rahoitusvälineitä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus