Parlamentiniai klausimai
PDF 198kWORD 19k
2016 m. gegužės 26 d.
O-000084/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000084/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, PPE frakcijos vardu
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, S&D frakcijos vardu
Evžen Tošenovský, ECR frakcijos vardu
Dominique Riquet, ALDE frakcijos vardu

 Tema: ES kosmoso pramonės politika

Kosmoso sektorius yra didelės strateginės svarbos ir prisideda prie Europos ekonomikos konkurencingumo ir inovacijų potencialo didinimo pasitelkiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo priemones. Jis taip pat bus svarbus siekiant, kad iki 2020 m. 20 proc. BVP būtų sukuriama šiame sektoriuje, ir galiausiai siekiant bendrų strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Dvi ES pavyzdinės programos GALILEO ir „Copernicus“ bei EGNOS yra itin svarbūs šiuo atžvilgiu. Jos turėtų kuo greičiau pradėti veikti, panaudojant visą palydovų sistemą ir teikiant ES piliečiams naudingas paslaugas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad palydovinių duomenų ir prietaikų naudojimas svarbus pačiose įvairiausiose srityse, pavyzdžiui, transporto, žemės ūkio, humanitarinės pagalbos, klimato ir energetikos srityse.

Tačiau vien šių priemonių nepakanka. Kad Europa ir toliau pirmautų šiame sektoriuje, ypač svarbios ir investicijos į mokslinių tyrimų programas, nes tai skatins inovacijas, nepamirštant, kad svarbus savarankiškumas ir tiekimo saugumo užtikrinimas ypatingos svarbos technologijų srityje. Europos Sąjunga turi sustiprinti savo vaidmenį skatinant kosmoso mokslinius tyrimų ir rinkos galimybių plėtrą. 1.4 mlrd. EUR skirti pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų būti visapusiškai naudojami siekiant apsaugoti infrastruktūrą, plėtoti mūsų prieigą prie kosmoso ir gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, Europos kosmoso agentūros (EKA) ir naujų palydovų sistemos programų.

Tam, kad būtų išsaugota savarankiška, patikima, ekonomiškai efektyvi ir prieinama kosmoso programa, Europos Komisija taip pat turėtų laikyti vienu iš svarbių prioritetų paleidimo įrenginių kūrimą, diegimą ir rinkos galimybes.

Be to, MVĮ labai daug prisideda prie kosmoso aplinkos tiekimo grandinės, tačiau jų dalyvavimo labai dideliuose Europos projektuose potencialas dar toli gražu neišnaudotas dėl daugybės kliūčių patekti į rinką. Todėl reikia užtikrinti ir pagerinti MVĮ dalyvavimą ir galimybes gauti finansavimą iš kosmosui skirtų ES finansinių priemonių.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau:

1. Kaip Komisija ketina toliau visapusiškai įgyvendinti kosmoso pramonės politika, visų pirma GALILEO ir „Copernicus“ palydovų dislokavimą, kad kuo greičiau teiktų paslaugas?

2. Ar Komisija ketina sudaryti galimybę skirti daugiau išteklių kosminių tyrimų programoms arba bent leisti nepanaudotas lėšas naudoti kitais metais? Kaip Komisija ketina leisti MVĮ pasinaudoti kosmosui skirtomis ES finansinėmis priemonėmis?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas