Parlementaire vragen
PDF 100kWORD 19k
26 mei 2016
O-000084/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000084/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie
Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie
Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Het EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart

De ruimtevaartsector is van groot strategisch belang en draagt bij aan het concurrentievermogen en innovatiepotentieel van de Europese economie door middel van groei en werkgelegenheid. Ook zal de sector cruciaal zijn voor het behalen van de doelstelling om tegen 2020 20% van het bbp van de industrie te laten komen, en uiteindelijk ook voor de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

De twee vlaggenschipprogramma's van de EU, Galileo en Copernicus, alsook Egnos, spelen hierbij een centrale rol: deze programma's moeten zo snel mogelijk operationeel worden door de volledige constellatie van satellieten te ontplooien en diensten te verlenen ten voordele van de EU-burgers. Het is tevens van belang de nadruk te leggen op het gebruik van satellietgegevens en -toepassingen in een uitgebreide reeks domeinen, zoals vervoer, landbouw, humanitaire hulp, klimaat en energie.

Op zichzelf volstaat dit echter niet: als Europa aan de top wil blijven staan in deze sector is het ook van fundamenteel belang te investeren in onderzoeksprogramma's, aangezien dit een motor zal zijn voor innovatie, zonder uit het oog te verliezen hoe belangrijk het bij kritieke technologieën is te waken over onafhankelijkheid en continuïteit van voorziening. De Europese Unie moet haar stimulerende rol bij de ontwikkeling van ruimteonderzoek en marktkansen verbeteren. Het bedrag van 1,4 miljard EUR dat binnen Horizon 2020 is opzijgezet, moet volledig worden ingezet om de infrastructuur te beschermen, onze toegang tot de ruimte te ontwikkelen en de samenwerking tussen de lidstaten, het Europees Ruimteagentschap (ESA) en nieuwe constellatieprogramma's te verbeteren.

Om een onafhankelijk, betrouwbaar, kosteneffectief en betaalbaar ruimteprogramma te kunnen behouden, moet de Commissie tevens de ontwikkeling, de ontplooiing en de marktkansen voor draagraketten hoog op haar lijst van prioriteiten plaatsen.

Ten slotte blijft door een aantal toetredingsdrempels de deelname van kmo's in zeer grote Europese projecten ver onder de mogelijkheden, ondanks de bijzonder waardevolle rol die ze spelen in de toeleveringsketen voor de ruimteomgeving. Daarom is het noodzakelijk om voor kmo's de deelname en toegang tot financiering via de EU-financieringsinstrumenten op het gebied van de ruimtevaart mogelijk te maken en te optimaliseren.

Dit alles in aanmerking genomen:

1. Hoe denkt de Commissie verder te werk te gaan bij de volledige tenuitvoerlegging van het industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart en met name bij de ontplooiing van de Galileo- en Copernicussatellieten, om de dienstverlening zo snel mogelijk op gang te brengen?

2. Is de Commissie van plan meer middelen toe te staan voor programma's voor ruimteonderzoek of ten minste toe te staan dat het geld dat niet is uitgegeven wordt hergebruikt in het volgende jaar, en hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat kmo's toegang krijgen tot de EU-financieringsinstrumenten op het gebied van de ruimtevaart?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling