Interpelacje
PDF 201kWORD 20k
26 maja 2016
O-000084/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000084/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, w imieniu grupy S&D
Evžen Tošenovský, w imieniu grupy ECR
Dominique Riquet, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Kosmiczna polityka przemysłowa UE

Sektor przestrzeni kosmicznej ma wysoce strategiczny charakter i przyczynia się do poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia potencjału innowacyjności europejskiej gospodarki poprzez wzrost i zatrudnienie. Będzie on również miał decydujące znaczenie dla osiągnięcia docelowego poziomu w wysokości 20% PKB pochodzących z przemysłu przed 2020 r., a ostatecznie – dla realizacji ogólnych celów strategii „Europa 2020”.

Dwa programy przewodnie, tj. Galileo i Copernicus, a także EGNOS, mają zasadnicze znaczenie w tym zakresie: powinny one stać się operacyjne najszybciej jak to możliwe poprzez wysłanie pełnego zestawu satelitów oraz świadczenie usług z korzyścią dla obywateli UE. Ważne jest również podkreślenie wykorzystania satelitarnych danych i aplikacji w wielu różnych dziedzinach, takich jak transport, rolnictwo, pomoc humanitarna, klimat i energia.

Jednak działania te same w sobie nie są wystarczające – aby Europa była w stanie utrzymać swoją wiodącą pozycję w tej dziedzinie, podstawowe znaczenie mają też inwestycje w programy badawcze, ponieważ w stymulujący sposób oddziałują one na innowacyjność, nie zapominając o znaczeniu niezależności i bezpieczeństwa dostaw w zakresie technologii krytycznych. Unia Europejska musi zwiększyć swoją rolę podmiotu zachęcającego do rozwijania badań w dziedzinie kosmicznej oraz możliwości rynkowych. Kwota 1,4 mld euro wyasygnowana w ramach programu Horyzont 2020 powinna zostać w pełni wykorzystana, aby chronić naszą infrastrukturę, rozwijać dostęp do przestrzeni kosmicznej oraz poprawić współpracę między państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i nowymi programami zbiorczymi dla satelitów.

Z myślą o utrzymaniu niezależnego, niezawodnego, dostępnego cenowo i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej Komisja Europejska powinna rozważyć również kwestię nadania wysokiego priorytetu opracowaniu, wdrożeniu i rozważeniu potencjału rynkowego wyrzutni.

Ponadto MŚP wnoszą bardzo cenny wkład do łańcucha dostaw w środowisku kosmicznym, jednak ich udział w bardzo dużych projektach europejskich zupełnie nie wykorzystuje swojego potencjału ze względu na szereg barier utrudniających ich uczestnictwo. Istnieje zatem potrzeba umożliwienia i optymalizacji zaangażowania oraz dostępu do finansowania MŚP poprzez unijne instrumenty finansowe na rzecz polityki kosmicznej.

W związku z powyższym:

1. W jaki sposób Komisja zamierza kontynuować skrupulatną realizację kosmicznej polityki przemysłowej, a zwłaszcza rozmieszczanie satelitów Galileo i Copernicus, aby umożliwić jak najszybsze świadczenie usług?

2. Czy Komisja ma zamiar udostępnić większe środki na badawcze programy kosmiczne lub przynajmniej umożliwić wykorzystanie niewydanych środków, przesuwając je na kolejny rok, a także w jaki sposób zamierza umożliwić MŚP uczestnictwo w unijnych instrumentach finansowych na rzecz polityki kosmicznej?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna