Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 18k
26 maj 2016
O-000084/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000084/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, för PPE-gruppen
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, för S&D-gruppen
Evžen Tošenovský, för ECR-gruppen
Dominique Riquet, för ALDE-gruppen

 Angående: EU:s rymdindustripolitik

Rymdsektorn är ytterst viktig i strategiskt hänseende och bidrar till den europeiska ekonomins konkurrenskraft och innovationspotential genom att skapa tillväxt och arbetsplatser. Den är också av avgörande betydelse för målet att 20 procent av BNP ska komma från industri före 2020, och i slutändan för de övergripande målen i Europa 2020-strategin.

EU:s två flaggskeppsprogram, Galileo och Copernicus, liksom även Egnos, är centrala i detta syfte: De borde bli operativa så snart som möjligt genom att man tar i bruk den fullständiga satellitkonstellationen och erbjuder tjänster för EU-medborgarna. Det är också viktigt att betona användningen av satellitdata och satellitapplikationer på många olika områden, t.ex. transport, jordbruk, humanitärt bistånd, klimat och energi.

Dessa program räcker inte ensamt: För att Europa även i fortsättningen ska ha en ledande ställning inom denna sektor är även investeringar i forskningsprogram avgörande eftersom detta stimulerar innovation, utan att bortse från vikten av en oberoende och tryggad försörjning av kritisk teknik. EU måste förbättra sin stimulerande roll i utvecklandet av rymdforskning och marknadsmöjligheter. Det belopp på 1,4 miljarder euro som avsatts inom Horisont 2020 borde helt och hållet användas till att skydda infrastruktur, utveckla tillträdet till rymden och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna, Europeiska rymdorganisationen (ESA) och nya konstellationsprogram.

För att upprätthålla ett oberoende, tillförlitligt, kostnadseffektivt och ekonomiskt överkomligt rymdprogram borde kommissionen även ge hög prioritet åt att utveckla och införa utskjutningsanordningar och marknadsmöjligheter för sådana.

Även om små- och medelstora företag i hög grad bidrar till leveranskedjan i rymdsektorn är deras deltagande i mycket stora europeiska projekt, p.g.a. en rad olika hinder för tillträde, inte så stort som det kunde vara. Därför borde man möjliggöra och optimera små och medelstora företags deltagande i finansiering och tillträde genom EU:s finansiella instrument inom rymdsektorn.

Mot denna bakgrund har vi följande frågor:

1. På vilket sätt planerar kommissionen att gå vidare med genomförandet av rymdindustripolitiken, och särskilt användningen av satelliterna inom programmen Galileo och Copernicus, för att de ska erbjuda tjänster så snabb som möjligt?

2. Tänker kommissionen avsätta ytterligare medel för rymdforskningsprogram, eller åtminstone möjliggöra att icke-använda medel kan användas nästa år, och hur ämnar kommissionen ge små och medelstora företag tillträde till EU:s finansiella instrument inom rymdsektorn?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande