Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 98kWORD 18k
16. juni 2016
O-000090/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000090/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Karin Kadenbach, Karoline Graswander-Hainz, Tibor Szanyi, Susanne Melior, Fredrick Federley, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Stefan Eck, Stelios Kouloglou, Klaus Buchner, Indrek Tarand, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Viorica Dăncilă, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Pavel Poc, Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Isabella De Monte, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson

 Om: EU-forbud mod brug af vilde dyr i cirkus

Der bør i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1739/2005 om dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater foretages sundhedskontrol i forbindelse med transport af cirkusdyr.

I EU gennemføres konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) gennem et sæt forordninger, som udgør EU-lovgivningen om handel med vilde dyr og planter, herunder Rådets forordning (EF) nr. 338/97, der i nogle henseender er mere vidtgående end CITES-bestemmelserne.

Imidlertid foreligger der undersøgelser, som viser, at det er vanskeligt at gennemføre sundhedskontrol og kontrol af handel med og besiddelse af vilde dyr, da cirkusser ikke blot er i bevægelse en stor del af tiden, men også ofte ændrer deres navne og de cirkusnumre, der vises.

Endvidere fører brugen af vilde dyr i cirkus jævnligt til ulykker, der går ud over dyretæmmere, cirkuspersonale og tilskuere.

I løbet af de seneste få år er det opstået voksende betænkeligheder i forbindelse med etikken i og sikkerheden ved at anvende dyr i cirkus, og det har ført til ændringer i lovgivningen i en række medlemsstater, hvoraf 16 allerede helt eller delvis har indført forbud mod anvendelse af sådanne dyr.

Vil Kommissionen udarbejde et forslag til et EU-dækkende forbud mod brug af vilde dyr i cirkus, således at der sikres et harmoniseret niveau i medlemsstaterne for risikoen for befolkningens sundhed og sikkerhed og den ulovlige handel med vilde dyr?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse