Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000094/2016

Teksty złożone :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Debaty :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 191kWORD 17k
22 czerwca 2016
O-000094/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000094/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Thomas Händel, w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 Przedmiot: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 22 kwietnia 2013 r. na zalecenie Rady państwa członkowskie UE zobowiązały się do utworzenia systemów gwarancji dla młodzieży w celu zapewnienia młodym ludziom dobrej oferty pracy, możliwości dalszej nauki i odbycia stażu lub praktyk w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub ukończenia nauki. Jednocześnie uruchomiono Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, która ma na celu wspieranie młodych ludzi w wieku poniżej 30 lat w regionach, gdzie bezrobocie jest szczególnie wysokie, oraz przyczynienie się do wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Aby spotęgować jej skutki, Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych skoncentrowano w dwóch pierwszych lat WRF (2014–2015), a państwom członkowskim przydzielono dużą pulę środków w postaci płatności zaliczkowych, które w 2015 r. zwiększono o 30%.

We wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu z 2016 r. podkreślono, że gwarancja dla młodzieży stała się siłą napędową poprawy procesu przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi młodych, które ogółem zaczęło maleć, chociaż pozostaje wysokie w wielu państwach członkowskich, a różnice między regionami nadal są znaczne.

Gwarancja dla młodzieży oraz Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są głównymi narzędziami zwalczania bezrobocia wśród ludzi młodych. W dniu 7 marca 2016 r. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) zatwierdziła główne przesłania w sprawie dalszych działań dotyczących gwarancji dla młodzieży po roku 2016. W październiku Komisja ma przedstawić sprawozdanie z wdrożenia. W marcu 2015 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawił sprawozdanie z wdrożenia systemów gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

1. Państwa członkowskie miały zakończyć pierwszą ocenę Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do grudnia 2015 r. Czy Komisja może poinformować Parlament, jakie główne wnioski wyciągnięto z tych ocen, w tym odnośnie do prawidłowego wdrażania systemów gwarancji dla młodzieży, jakości ofert i trwałości wyników, tak aby móc odpowiednio i terminowo przyczynić się do debaty nad przeglądem wieloletnich ram finansowych (WRF), która ma się wkrótce rozpocząć?

2. Czy Komisja uważa, że wdrażanie gwarancji dla młodzieży i wykorzystanie środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są obecnie na dobrej drodze? Czy (zwiększone) płatności zaliczkowe przyspieszyły wykorzystanie środków? Jakie środki można podjąć, aby jeszcze bardziej uprościć i zracjonalizować dostęp do środków finansowych poprzez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i/lub EFS?

3. Czy Komisja uważa, że należy nadal finansować gwarancję dla młodzieży, mianowicie poprzez rozszerzenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna