Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000094/2016

Ingivna texter :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Debatter :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 16k
22 juni 2016
O-000094/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000094/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Thomas Händel, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet
 Svar i kammaren 

Den 22 april 2013 åtog sig EU:s medlemsstater genom en rekommendation från rådet att inrätta ett ungdomsgarantisystem med målsättningen att ge unga människor ”ett högkvalitativt erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik” inom en period av fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning. Vid samma tid sjösattes ungdomssysselsättningsinitiativet för att stödja unga människor under 30 i områden där ungdomsarbetslösen är särskilt hög, och bidra till genomförandet av ungdomsgarantin. För att möjliggöra större genomslagskraft tidigarelades utbetalningarna till ungdomssysselsättningsinitiativet till de två första åren (2014–2015) av den fleråriga budgetramen, och betydande finansiering frigjordes till medlemsstaterna i form av förfinansiering, som under 2015 ökades till 30 procent.

Även om den gemensamma sysselsättningsrapporten 2016 lyfter fram att ungdomsgarantin har blivit en motor när det gäller att förbättra ungdomars övergång från studier till arbete och att systemet har minskat ungdomsarbetslösheten, och den övergripande ungdomsarbetslösheten har börjat minska, så är nivåerna fortsatt höga i ett flertal medlemsstater och de regionala skillnaderna är fortfarande avsevärda.

Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet är viktiga verktyg i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Den 7 mars 2016 godkände rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) huvudbudskapen när det gäller den fortsatta vägen framåt för ungdomsgarantin efter 2016. Kommissionen ska lägga fram en genomföranderapport i oktober. I mars 2015 lade revisionsrätten fram en rapport om genomförandet av ungdomsgarantisystemet och ungdomssysselsättningsinitiativet.

1. Medlemsstaterna skulle avsluta sin första utvärdering av ungdomssysselsättningsinitiativet i december 2015. Kan kommissionen upplysa parlamentet om de viktigaste upptäckter som har framkommit i utvärderingarna, inklusive om det korrekta genomförandet av ungdomsgarantisystemet, kvaliteten på erbjudandena och resultatens hållbarhet, för att i god tid ge ett nödvändigt bidrag till debatten om översynen av den fleråriga budgetramen, som ska påbörjas mycket snart.

2. Anser kommissionen att utvecklingen av ungdomsgarantisystemen och utnyttjandet av ungdomssysselsättningsinitiativet är på rätt spår nu? Ökade förfinansieringen användningen? Vilka åtgärder kan vidtas för att ytterligare förenkla och strömlinjeforma tillgången till finansiering genom ungdomssysselsättningsinitiativet och/eller Europeiska socialfonden?

3. Anser kommissionen att det behövs fortsatta investeringar i ungdomsgarantin, bland annat genom en utvidgning av ungdomssysselsättningsinitiativet?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande