Парламентарни въпроси
PDF 199kWORD 16k
24 юни 2016 г.
O-000096/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000096/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Относно: Транспорт на добитък към Турция

Няколко асоциации за защита на животните през последните пет години разследваха въпроса и публикуваха шокиращ видеоматериал, за да разкрият малтретирането на хиляди животни, които са транспортирани в недостойни условия.

Между 2010 и 2014 г. 1,5 милиона овце и говеда бяха изнесени от целия Европейски съюз за Турция. През 2015 г. 80 000 френски говеда бяха изпратени към Турция за угояване или клане на място, което прави от Франция най-големият европейски износител.

Разследването показа, че животните са изминали в някои случаи 4 000 км без вода и храна. Дори по-лошо е, че превозвачите нарушават Регламент (ЕО) 1/2005, който изисква животните да бъдат разтоварвани на редовни интервали за период на почивка. Разследването показва, че от 38-те камиона, които са били инспектирани през 2015 г., 89% са били в нарушение.

През април 2015 г. Съдът на Европейския съюз потвърди, че европейското законодателство се прилага и по време на превоза, дори зад граница.

Запозната ли е Комисията с проведеното от CIWF и други асоциации разследване? Какви мерки би могла да вземе Комисията, за да наложи спазването на нормативната уредба и за да контролира по-добре превоза на живи животни?

Език, на който е внесен въпросът: FR
Правна информация