Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 16k
24 Ιουνίου 2016
O-000096/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000096/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Θέμα: Μεταφορές ζώων εκτροφής προς την Τουρκία

Πολλές οργανώσεις προστασίας των ζώων διεξήγαγαν έρευνες επί πέντε έτη και δημοσίευσαν μια βιντεοταινία-σοκ για να καταγγείλουν την κακοποίηση χιλιάδων ζώων που μεταφέρονται υπό αναξιοπρεπείς συνθήκες.

Μεταξύ του 2010 και του 2014, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγε προς την Τουρκία 1,5 εκατομμύριο βοοειδών. Το 2015, 80.000 γαλλικών βοοειδών μεταφέρθηκαν στην Τουρκία για πάχυνση ή για σφαγή, καθιστώντας έτσι τη Γαλλία τον πρώτο ευρωπαίο εξαγωγέα.

Η πραγματοποιηθείσα έρευνα αποδεικνύει ότι τα ζώα διάνυσαν πολλές φορές 4.000 χιλιόμετρα χωρίς νερό και ταγή. Ακόμη χειρότερο, οι μεταφορείς φαίνονται να παραβιάζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την εκφόρτωση των ζώων σε τακτικά διαστήματα για μια περίοδο ανάπαυσης. Μεταξύ των 38 φορτηγών που επιθεωρήθηκαν το 2015, η έρευνα δείχνει ότι το 89% ήταν παράνομα.

Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2015, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές διατάξεις είναι επίσης εφαρμοστέες κατά τις μεταφορές εκτός των συνόρων·

Γνωρίζει η Επιτροπή σχετικά με την ως άνω έρευνα που διενήργησαν η CIWF (οργάνωση προάσπισης της καλής μεταχείρισης των ζώων) και άλλες οργανώσεις; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να επιβάλει την τήρηση των ευρωπαϊκών διατάξεων και να βελτιώσει τον έλεγχο της μεταφοράς ζώντων ζώων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου