Parlamentné otázky
PDF 198kWORD 16k
24. júna 2016
O-000096/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000096/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Vec: Preprava hospodárskych zvierat do Turecka

Niekoľko združení na ochranu zvierat uverejnilo po piatich rokoch vyšetrovania šokujúci videozáznam, ktorým upozorňujú na zlé zaobchádzanie s tisíckami zvierat, ktoré sú prepravované v nevyhovujúcich podmienkach.

V rokoch 2010 až 2014 sa do Turecka z celej Európskej únie vyviezlo 1,5 milióna kusov oviec a hovädzieho dobytka. Z Francúzska sa v roku 2015 do Turecka vyviezlo 80 000 kusov hovädzieho dobytka na výkrm alebo porážku, čím sa Francúzsko stalo najväčším európskym vývozcom.

Uskutočnené vyšetrovanie preukázalo, že zvieratá niekedy prekonali až 4 000 km bez vody a krmiva. Ešte horšie je, že prepravcovia porušovali nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, ktoré ustanovuje povinnosť zvieratá v pravidelných intervaloch vyložiť a umožniť im odpočinok. Z vyšetrovania vyplýva, že z 38 kamiónov skontrolovaných v roku 2015 sa v 89 % zistilo porušenie predpisov.

V apríli 2015 Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že európske právne predpisy sa uplatňujú aj počas prevozu, a to aj za hranicami EÚ.

Je Komisia oboznámená s týmto vyšetrovaním, ktoré uskutočnila organizácia CIWF a ďalšie združenia? Aké opatrenia môže Komisia prijať, aby sa zabezpečilo dodržiavanie právnych predpisov a zlepšila kontrola prepravy živých zvierat?

Pôvodný jazyk otázky: FR
Právne oznámenie