Парламентарни въпроси
PDF 200kWORD 16k
24 юни 2016 г.
O-000097/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000097/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF

 Относно: Технологии за геномно редактиране: възможности и рискове

Новите технологии за редактиране на гените, като CRISPR-Cas9 или NgAgo, дават възможност да се променя ДНК много лесно, (заместване, заличаване, добавяне на сегменти и т. н.) дори при хората и при много ниски разходи. Повечето учени признават тези технологии за „откритието на века“.

Въпреки че тези инструменти се отнасят както за областта на селското стопанство, така и за областта на здравето, и създават нови възможности на пазара, те също така пораждат важни етични въпроси, наред с другото, относно ограничението за използването им върху човека.

На срещата на високо равнище относно редактирането на гени, проведена през декември 2015 г. във Вашингтон, се събраха експерти от цял свят, за да обсъдят научните, етични и управленски въпроси, свързани с научните изследвания относно редактирането на човешкия ген. Оттогава Швеция и Англия разрешиха извършването на експерименти върху генетично модифицирани човешки ембриони.

В Съединените щати непокафеняващата гъба, създадената чрез CRISPR, се счита от администрацията за нерегламентирана. Свинете също се използват за създаване на човешки органи.

Докато Комисията закъсня да представи позицията си относно вече остарелите системи за редактиране на гени, като нуклеазата с цинков пръст (ZFN) и системата на нуклеазен ензим, подобен на транскрипторен активатор (TALEN), по-нови техники за редактиране на гени бързо изместват тези стари инструменти.

В този контекст възнамерява ли Комисията да предложи нормативна уредба за фуражите и храните, произведени в ЕС и извън него посредством редактирането на гени? Възнамерява ли Комисията да обсъди етичните въпроси с държавите членки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация