Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 16k
24 Ιουνίου 2016
O-000097/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000097/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF

 Θέμα: Τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Οι νέες τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας, π.χ. CRISPR-Cas9 ή NgAgο, καθιστούν πολύ εύκολα δυνατή την τροποποίηση του DNA (αντικατάσταση, κατάργηση, προσθήκη αλληλουχιών...), ακόμη και σε ανθρώπους, με χαμηλό κόστος. Οι περισσότεροι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τις τεχνικές αυτές ως «ανακάλυψη του αιώνα».

Παρόλο που τα εργαλεία αυτά βρίσκουν εφαρμογή στους τομείς τόσο της γεωργίας όσο και της υγείας και δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά, εγείρουν και σημαντικά ηθικά ερωτήματα, μεταξύ άλλων για τον περιορισμό της χρήσης τους σε ανθρώπους.

Στη διάσκεψη κορυφής για τη γονιδιακή επεξεργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015 στην Ουάσιγκτον, συγκεντρώθηκαν εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο για να συζητήσουν επιστημονικά και ηθικά ζητήματα, αλλά και θέματα διακυβέρνησης, που σχετίζονται με την έρευνα για τη γονιδιακή επεξεργασία. Έκτοτε, η Σουηδία και η Αγγλία έχουν επιτρέψει τη διενέργεια πειραμάτων σε γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα έμβρυα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διοικητικές αρχές αναγνωρίζουν ως εκτός ρύθμισης ένα μανιτάρι το οποίο έχει σχεδιαστεί με την τεχνική CRISPR ώστε να μην μαυρίζει. Επίσης, χρησιμοποιούνται χοίροι για την παραγωγή ανθρωπίνων οργάνων.

Και ενώ η Επιτροπή καθυστερεί να αποφανθεί σχετικά με συστήματα γονιδιακής επεξεργασίας που ήδη θεωρούνται παρωχημένα, π.χ. ZFN (νουκλεάσες δακτύλου ψευδαργύρου) και TALEN (νουκλεάσες που παράγονται από πρωτεΐνες TAL), αυτά ήδη υποκαθίστανται από νεότερες τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας.

Στη συνάρτηση αυτή, προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τροφές και ζωοτροφές που παράγονται μέσω γονιδιακής επεξεργασίας εντός και εκτός της ΕΕ; Προτίθεται η Επιτροπή να συζητήσει με τα κράτη μέλη τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου