Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 16k
29 juni 2016
O-000101/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000101/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Janusz Lewandowski, för PPE-gruppen

 Angående: Tillämpningen av lagar om minimilöner inom transportsektorn

Medlemsstaterna inför i allt högre grad lagar om minimilöner som gäller även för personer som bara tillfälligt utför sitt arbete på medlemsstatens territorium, t.ex. förare av transportfordon på genomfart, oavsett var deras arbetsgivare har sitt säte. Enligt vår uppfattning gör dessa bestämmelser det svårt för transportföretagen att dra nytta av friheterna på EU:s inre marknad. Lagarna i fråga slår extra hårt mot konkurrenskraften hos många små och medelstora företag.

Ett växande antal medlemsstater har infört sådana lagar, men i maj 2015 förklarade kommissionen att tillämpningen av minimilöner till följd av den tyska lagen om minimilöner (MiLoG) inte är berättigad när det gäller transiteringssändningar och ”vissa internationella transportföretag”, och inledde ett överträdelseförfarande mot Tyskland. Nyligen framhöll kommissionen också att tillämpningen av minimilöner på vissa internationella transportföretag som bara har en marginell koppling till värdmedlemsstatens område hindrar den interna marknaden från att fungera som den ska.

Överträdelseförfarandet mot Tyskland har dock pågått i ett drygt år nu och kommissionen har fortfarande inte gett några närmare svar till parlamentet eller de företag, särskilt små och medelstora företag, som omfattas av bestämmelserna. Detta skapar osäkerhet om rättsläget och brist på tydlighet för de företag som eftersträvar att bedriva näringsverksamhet inom EU.

Mot denna bakgrund och med beaktande av kommissionens svar på t.ex. de skriftliga frågorna E-010081/14, E-010749/14 och P-010809/14 som lagts fram av olika parlamentsledamöter, ombeds kommissionen att svara på följande:

1. Hur ser kommissionen på tillämpningen av lagar om minimilön inom transportsektorn från synvinkeln att man måste skydda den inre marknaden och friheten att tillhandahålla tjänster?

2. Vilket är läget när det gäller det pågående överträdelseförfarandet?

3. Planerar kommissionen att ta upp denna fråga i det kommande vägpaketet?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande