Процедура : 2016/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000105/2016

Внесени текстове :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Гласувания :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 192kWORD 16k
13 юли 2016 г.
O-000105/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000105/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Трансмастни киселини
 Отговор по време на пленарно заседание 

Трансмастните киселини са ненаситени мазнини, които се срещат в храни, получени от преживни животни, и в промишлено произведени, частично хидрогенирани растителни мазнини. Консумацията на промишлено произведени, частично хидрогенирани растителни мазнини се свързва с увеличен риск от сърдечносъдови заболявания. Високият прием на трансмастни киселини е рисков фактор по-специално за развитието на коронарна болест на сърцето (повече всеки друг хранителен продукт, измерено въз основа на калориите) – заболяване, което според консервативни изчисления е причина за 660 000 смъртни случая годишно в ЕС или около 14% от общата смъртност.

Член 30, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите изисква Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета „доклад за наличието на трансмастни киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза. Целта на този доклад е да се оцени въздействието на подходящи средства, които биха дали възможност на потребителите да правят по-здравословен избор на храни и хранителни режими или които биха насърчили представянето на алтернативи на по-здравословни храни, включително предоставяне на потребителите на информация относно трансмастните киселини или въвеждане на ограничения за използването им.“ Комисията е приканена, по целесъобразност, да представи заедно с доклада и законодателно предложение. В доклада, публикуван през декември 2015 г., Комисията прави преглед на положението и разглежда евентуални възможности (законодателни и незаконодателни) за ограничаване на потреблението на трансмастни киселини в ЕС, като очертава някои от възможните последици от въвеждането на тези подходи. Комисията се въздържа да внесе законодателно предложение.

С оглед на горепосоченото, Съветът ще подкрепи ли законодателни мерки, насочени към премахването в дългосрочен план на трансмастните киселини от хранителната верига на ЕС чрез въвеждането на задължително етикетиране на съдържанието на трансмастни киселини или чрез правно ограничение на ЕС спрямо промишленото съдържание на трансмастни киселини във всички храни?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация