Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 16k
20 Ιουλίου 2016
O-000108/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000108/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

 Θέμα: Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών των ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ

Η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των κρατών της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΕ (ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ), υπεγράφη στις 10 Ιουνίου 2016 στη Μποτσουάνα, μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα κυριότερα θέματα της ΣΟΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των άλλων θεμελιωδών στοιχείων. Για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι αυτοί στόχοι, οι ΣΟΕΣ πρέπει να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται αποτελεσματικά. Μολονότι οι ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ περιλαμβάνουν ένα σχετικώς εκτεταμένο κεφάλαιο περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση των ΣΟΕΣ πρέπει να αποσαφηνιστούν.

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την εφαρμογή της ΣΟΕΣ κατά τρόπο που θα υποστηρίζει τις διατάξεις για αειφόρο ανάπτυξη της ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ, και προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης δομημένης διαδικασίας παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών, όπως η εγχώρια συμβουλευτική ομάδα καθώς και διατάξεις για την κοινοβουλευτική εποπτεία;

2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσο οποιαδήποτε συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα χρηματοδοτηθεί;

3. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εκθέσεις, αποφάσεις και συστάσεις της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση υποθέσεων παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΣΟΕΣ;

4. Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη κατά την υλοποίηση της συμφωνίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου