Parlamentní otázky
PDF 205kWORD 19k
21. července 2016
O-000109/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000109/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Předmět: Požadavek na omezení nepřiměřených poplatků, které jsou účtovány u přeshraničních telefonních hovorů a SMS zpráv v rámci EU, při nadcházející revizi regulačního rámce telekomunikací

Dne 15. června 2017 budou konečně zrušeny poplatky za maloobchodní roamingové služby účtované spotřebitelům při používání mobilních telefonů, když se nacházejí v Evropské unii, ale mimo domovskou zemi. Jelikož mobilní telefony představují pro náš život revoluční změnu, domníváme se, že se jedná o velký úspěch pro spotřebitele. Evropská unie by měla i nadále přinášet svým občanům hmatatelný prospěch.

Nicméně nařízení přijaté dne 27. října 2015 se vztahuje pouze na poplatky za roaming a jeho působnost je omezena jen na telefonní hovory a SMS zprávy pocházející z jiného členského státu, než je členský stát, v němž jsou hrazeny poplatky za mobilní služby. Nereguluje tedy telefonní hovory a SMS zprávy v rámci EU pocházející ze země, v níž jsou hrazeny poplatky za mobilní služby, avšak končící v jiném členském státě. To vede k prohibitivním cenám pro spotřebitele (často např. 1,0 EUR za minutu hovoru a 0,5 EUR za SMS zprávu) a k nepřijatelné situaci, kdy hovory uskutečněné v zahraničí mohou být levnější než hovory uskutečněné doma. Hranice nepatří do digitálního světa a tato zastaralá praxe nemá ve 21. století místo.

Ve svém návrhu jednotného telekomunikačního trhu zveřejněném dne 11. září 2013 Komise navrhla tuto situaci změnit a poplatky za telefonní hovory a SMS zprávy z domovské země do jiného členského státu omezit. Avšak příslušná ustanovení byla z konečného kompromisu vzešlého z třístranných jednání vypuštěna. V rámci širší snahy o dokončení skutečného evropského jednotného digitálního trhu, které je jednou z hlavních priorit Parlamentu i Komise, bychom tudíž chtěli položit následující otázku:

Má Komise v úmyslu předložit legislativní návrh regulace telefonních hovorů a SMS zpráv v rámci EU?

Parlament tímto vyzývá Komisi, aby ve svém nadcházejícím návrhu revize regulačního rámce telekomunikací stanovila v této oblasti jasné limity.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění